Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Základné ustanovenia

 

I.I           Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) uvedené nižšie upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi V sedle u Falťanov s. r. o., Mládežnícka 3427/9
Banská Bystrica 974 04, IČO: 47206934, DIČ: 2023800614, zapísaná v Obchodnom registri SR 59365/L, kontaktný e-mail: legendarnebuchty@gmail.com, tel. č. +421 915 802 671 a fyzickými osobami - spotrebiteľmi, fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.legendarnebuchty.sk (ďalej len “e-shop“).

 

I.II          Poskytovateľom je V sedle u Falťanov s. r. o., Mládežnícka 3427/9 Banská Bystrica 974 04, IČO: 47206934, DIČ: 2023800614, (ďalej len “predávajúci“).

 

I.III         Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať alebo nakupuje tovar v e-shope (ďalej len “kupujúci“). V zmysle týchto VOP sa v špecifických prípadoch kupujúcim rozumie aj tretia osoba, ktorú kupujúci v objednávke určí na prevzatie zakúpeného tovaru. Takéto určenie tretej osoby sa zároveň považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

 

I.IV        Tovarom sa prioritne rozumie pekárenský výrobok, ale aj iný tovar, ktorý je predávajúcim určený na predaj kupujúcim prostredníctvom e-shopu, pokiaľ predávajúci v popise výrobku neurčí inak.

 

I.V          Odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu predávajúceho, cenu tovaru, spôsob platby, informácie o doručení objednaného tovaru, ktorý je spracovaný obchodným systémom predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len "objednávka").

 

 1. Zákaznícky účet

 

II.I          Kupujúci si môžu prostredníctvom registrácie na e-shope vytvoriť zákaznícky účet.

 

II.II         Vytvorenie zákazníckeho účtu na e-shope kupujúcemu umožní uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov pri tvorbe objednávky.

 

II.III       Kupujúci, ktorí sa prihlásia do svojho zákazníckeho účtu získajú 5% zľavu pri prvom nákupe tovaru. 

 

II.IV       Zákaznícky účet je chránený e-mailovou adresou a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacej e-mailovej adresy a hesla pred prípadnou stratou a zneužitím zodpovedá zákazník.

 

II.V        Zákaznícky účet môže predávajúci zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 2 roky od realizácie poslednej objednávky, alebo v prípade, kedy kupujúci opakovane alebo hrubo poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z objednávky.

 

II.VI       Zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia nevyhnutného pre riadnu prevádzku e-shopu.

 

 1. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

 

III.I         Kúpa tovaru je možná iba prostredníctvom e-shopu.

 

III.II       K tomu, aby kupujúci a predávajúci mohli uzavrieť zmluvu je potrebné, aby kupujúci na e-shope vytvoril návrh objednávky.

 

III.III      Pre vytvorenie návrhu objednávky je potrebné, aby si kupujúci na e-shope vybral tovar, ktorý si praje kúpiť a následne použil funkciu “pridať do košíka“ uvedenú pri vybranom tovare. Následne prejde do zoznamu vybraného tovaru presunom kurzora a kliknutím na obrázok košíka. V tejto časti objednávky má kupujúci možnosť zvoliť si množstvo tovaru, ktoré si chce objednať, označiť spôsob platby a vyplní kontaktné údaje nevyhnutné pre vytvorenie objednávky a doručenie tovaru. Kupujúci následne skontroluje všetky náležitosti objednávky a svoju vôľu kúpiť tovar potvrdí kliknutím na funkciu “objednať s povinnosťou platby“.

 

III.IV      V prípade, že si kupujúci pri vyhotovení objednávky praje uviesť špecifickú požiadavku, napíše ju pred odoslaním objednávky pod funkciu “Poznámky k objednávke“, ktorú bude mať kupujúci k dispozícii v procese tvorby objednávky a uvedie svoju požiadavku v nato určenom okne. Ak si kupujúci nie je istý, že predávajúci jeho požiadavku bude môcť zapracovať do objednávky, môže predávajúceho kontaktovať na e-mailovej adrese legendarnebuchty@gmail.com alebo tel. č. +421 915 802 671.

 

III.V       Po spracovaní objednávky bude kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bezprostredne doručené potvrdenie o jej prijatí, ktoré bude obsahovať informácie o čísle objednávky, dátume jej vyhotovenia, názve a špecifikácií tovaru, cene tovaru, náklady spojené s doručením, spôsobe platby, údajoch predávajúceho, údajoch kupujúceho a prípadne ďalšie informácie.

 

III.VI      Oznámenie o prijatí objednávky, ktoré je kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu po odoslaní objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má iba informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí jeho objednávky. Záväzné akceptovanie objednávky bude vykonané po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru. V prípade zistenia zmeny v údajoch podľa predchádzajúcej vety si predávajúci vyžiada od kupujúceho súhlas s týmito zmenami ešte pred samotnou akceptáciou objednávky. Akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 

 1. Dodanie tovaru

 

IV.I        Tovar sa doručuje iba na území Slovenskej republiky.

 

IV.II       Predávajúci zabezpečuje doručovanie tovaru prostredníctvom vlastnej služby.

 

IV.III      Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá kupujúcemu v požadovanej kvalite, množstve, bez vád a v termíne dohodnutom v objednávke.

 

IV.IV      Kupujúci je povinný prevziať tovar riadne a včas podľa vopred dohodnutých podmienok uvedených v objednávke alebo zabezpečí jeho prevzatie.

 

IV.V       Miestom dodania je prevádzkareň predávajúceho na adrese V sedle u Falťanov, Zbojská 3654, 980 61 Tisovec, alebo adresa určená kupujúcim,  ktorú si kupujúci určí pri tvorbe návrhu objednávky.

 

IV.VI      O doručení tovaru alebo možnosti prebratia tovaru formou osobného odberu informuje predávajúci kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo sms.

 

IV.VII    Úložná doba tovaru na prevádzkarni predávajúceho je štandardne do 24 hodín. V špecifických prípadoch je možné s predávajúcim dohodnúť aj inú lehotu na vyzdvihnutie.

 

IV.VIII   Predávajúci vybavuje objednávky v čo najkratšom možnom čase. Ak nie je v popise tovaru alebo v objednávke kupujúceho uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje v prípade osobného odberu dodať tovar kupujúcemu v lehote do 24 hodín od vyhotovenia objednávky.

 

IV.IX      Objednávky určené pre doručenie na adresu sa vybavujú v zmysle pravidiel doručovania uvedených pri konkrétnom tovare na e-shope a v časti “plánované furmanky“, ktoré sú pravidelne aktualizované.

 

IV.IX      V prípade, že predávajúci nebude vedieť dodať tovar v stanovenej lehote, určí primeranú dodaciu lehotu. O predĺžení dodacej lehoty bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania.

 

IV.X       Kupujúci je povinný prevziať tovar riadne a včas osobne alebo zabezpečí jeho prevzatie inou osobou. V prípade, že si kupujúci alebo ním poverená osoba tovar v zmysle objednávky neprevezme a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom termíne, bude povinný uhradiť všetky s tým súvisiace prípadné náklady a spôsobenú škodu.

 

IV.XI      Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku pri doručení a pri preberaní tovaru upozorniť na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky. Kupujúci má v takom prípade právo odmietnuť prevzatie tovaru a tovar reklamovať.

 

IV.XII     V momente, keď kupujúci prevezme tovar od predávajúceho alebo v prípade, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniku škody na tovare.

 

IV.XIII   Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne zadanými údajmi pri tvorbe objednávky alebo nesplnením povinnosti kupujúceho vyplývajúcich mu z objednávky alebo týchto VOP.

 

 1. Platobné podmienky a kúpna cena

 

V.I          Predávajúci má právo od kupujúceho na úplné zaplatenie kúpnej ceny za tovar.

 

V.II        Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v jej celkovej výške.

 

V.III       Platbu za nákup tovarov možno realizovať výhradne pri prevzatí tovaru vo forme hotovosti alebo platobnou kartou.

 

V.IV       Cena je vždy uvedená v jej konečnej podobe pri popise tovaru na e-shope vrátane DPH. Prípadné náklady na dopravu budú vyčíslené a zúčtované na konci objednávky. Ceny sú uvádzané v eurách.

 

V.V        K uvedeným cenám tovaru predávajúci účtuje nasledovné doručovateľské poplatky:

 

               v rámci BB kraja pre objednávky do 30€ je cena doručenia 5€, objednávky od 30€  majú DORUČENIE ZDARMA.

               pre kraje BA, ZA, TT, TN, NR, KE, PO objednávky do 30€ je cena doručenia 10€, pre objednávky od 30€ do 40€ je cena doručenia 5€ a objednávky nad 40€ majú DORUČENIE ZDARMA

 

V.VI       Kúpna cena za tovar sa považuje za uhradenú v prípade hotovostnej platby v okamihu platby a v prípade platby kartou okamihom spracovania platby platobným terminálom.

 

V.VII      Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a do prevzatia tovaru kupujúcim. Vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho prechádza potom, čo zaplatí kúpnu cenu a tovar prevezme.

 

V.VIII    Daňový doklad bude vystavený predávajúcim po uhradení kúpnej ceny.  

 

V.IX       Predávajúci nie je platcom DPH.

 

 1. Reklamácia tovaru, odstúpenie od zmluvy

 

VI.I        Predmetom reklamácie môže byť námietka alebo pripomienka kupujúceho k nedostatkom plnenia zo strany predávajúceho, ak sa kupujúci domnieva, že poskytnuté plnenie má vady alebo služby neboli predávajúcim poskytnuté riadne, prípadne ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil pri poskytovaní svojich služieb povinnosti vyplývajúce mu zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z objednávky.

 

VI.II       Záručná doba na tovar - pekárenský výrobok zakúpený v e-shope je uvedená pri jednotlivých tovaroch individuálne. Na ostatný tovar sa pre kupujúcich – spotrebiteľov vzťahuje zákonná záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Pre kupujúcich – právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov sa vzťahuje záručná doba 12 mesiacov.

 

VI.III      Pri posudzovaní reklamácie je predávajúci oprávnený skúmať spôsob, akým kupujúci daný tovar používal, a teda či dodržiaval všeobecné odporúčané podmienky jeho uchovávania a udržiavania.

 

VI.IV      Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru zo strany kupujúceho. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak ich neuplatní v záručnej dobe. Na reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, ktorá nebola uplatnená bezodkladne po prevzatí tovaru, nebude predávajúci prihliadať.

 

VI.V       Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

VI.VI      Za vadu nie je možné považovať opotrebenie tovaru, ktoré vzniklo jeho bežným používaním, a ktoré vyplýva z povahy tovaru.

 

VI.VII    Dôvody reklamácie spolu s potvrdením o zaplatení kupujúci zašle elektronicky na e-mailovú adresu legendarnebuchty@gmail.com, písomne poštou prostredníctvom reklamačného formuláru alebo doručí osobne. Reklamovaný tovar kupujúci zašle spolu s dokladom o zaplatení poštovného alebo doručí osobne na adresu prevádzky V sedle u Falťanov, Zbojská 3654, 980 61 Tisovec. Po uplatnení reklamácie sa predávajúci dohodne s kupujúcim na rýchlom vybavení reklamácie. Reklamačný formulár kupujúci nájde tu.

 

VI.VIII   Reklamáciu vybaví predávajúci v závislosti od konkrétneho prípadu v zmysle ustanovení príslušnej legislatívy, najmä však jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 

 • výmena tovaru
 • vrátenie kúpnej ceny tovaru
 • vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
 • odstránenie vady tovaru
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 

VI.IX      Predávajúci vydá o uplatnení reklamácie kupujúcemu potvrdenie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu písomne alebo vo forme e-mailu bezodkladne, a ak to nie je možné tak najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci určí bezodkladne spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr však do troch dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu predávajúci vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

VI.X       Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

 

VI.XI      Kupujúci (fyzická osoba – spotrebiteľ), má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Od zmluvy môže kupujúci odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom, najmä zaslaním e-mailu na adresu legendarnebuchty@gmail.com, písomne na adresu V sedle u Falťanov s. r. o., Mládežnícka 3427/9 Banská Bystrica 974 04, IČO: 47206934, DIČ: 2023800614 alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa V sedle u Falťanov, Zbojská 3654, 980 61 Tisovec. Cena tovaru bude do 14 dní predávajúcim vrátená kupujúcemu spôsobom akým uhradil kúpnu cenu alebo po dohode s kupujúcim iným spôsobom. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

 

VI.XII     Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že predávajúci nebude schopný tovar kupujúcemu dodať do 30 dní od akceptácie objednávky a to z akéhokoľvek dôvodu.

 

VI.XIII   Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar podliehajúci rýchlej strate akosti alebo skaze.

 

VI.XIV   Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

VI.XV    Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať naspäť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom.

 

VI.XVI   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v lehote určenej týmito VOP, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu.

 

VI.XVII  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci si ani po výzve predávajúceho neprevezme tovar v nato určenej lehote na prevádzke predávajúceho.

 

 1. Podnety, sťažnosti a alternatívne riešenie sporov

 

VIII.I      V prípade, že kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky alebo službami predávajúceho je oprávnený podať podnety a sťažnosti, a to písomne na adrese V sedle u Falťanov s. r. o., Mládežnícka 3427/9 Banská Bystrica 974 04,alebo  prostredníctvom e-mailu legendarnebuchty@gmail.com, alebo na tel. č. +421 915 802 671.

 

VIII.II     O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom, písomne alebo telefonicky.

 

VIII.III   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne musí pokúsiť vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim. Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu u miestne a vecne príslušného subjektu nevylučuje u spotrebiteľa možnosť domáhať sa svojich práv aj súdnou cestou. Náklady spojené s uplatnením spotrebiteľských práv prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov znáša každá so strán samostatne. Vzorový formulár na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu.

 

VIII.IV   Orgánom dozoru a vecne príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s V sedle u Falťanov s. r. o., Mládežnícka 3427/9 Banská Bystrica 974 04, IČO: 47206934, DIČ: 2023800614, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica, email: bb@soi.sk, tel. č. 048/412 49 69, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048/4367 768, mazurova@vzbb.sk, Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, Kirejevská 22, 97901 Rimavská Sobota, tel č.: +421475811138, e-mail: HygienaPotravin.RS@svps.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

IX.I         Bližšie informácie a presné podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov nájdete v   časti Podmienky ochrany súkromia.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

X.I          Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné.  

 

X.II         Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že za účelom vzájomnej komunikácie budú využívať predovšetkým e-mailovú korešpondenciu a telefonickú zákaznícku podporu predávajúceho, pričom tieto komunikačné kanály sa použijú najmä v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach.

 

X.III       V prípade rozporu medzi ustanoveniami objednávky a týmito VOP s dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia objednávky a týchto VOP.

 

X.IV       Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Predmetná zmena VOP sa nedotkne už uzatvorených objednávok a poskytnutých služieb. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia v e-shope.

 

X.V        Práva a povinnosti založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené ustanoveniami VOP platnými v čase záväznej objednávky sa budú riadiť príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä však zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákonom 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v ich platnom znení.

 

               Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich uverejnením.

 

               V Banskej Bystrici, dňa 11.3.2024

 

V sedle u Falťanov s. r. o., Mládežnícka 3427/9 Banská Bystrica 974 04, IČO: 47206934, DIČ: 2023800614